Zásady ochrany osobních údajů

Společnost HEF-DURFERRIT s.r.o. (dále jen „Společnost“) níže uvádí přijaté zásady ochrany osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (známé též jako GDPR).

Tyto zásady mají za úkol informovat zákazníky a obchodní partnery Společnosti o tom, které osobní údaje (dále jen „OÚ“) a jakým způsobem mohou být zpracovávány.

1. Správce OÚ a jeho kontaktní údaje

Zodpovědný/á za zpracování OÚ:

HEF-DURFERRIT s.r.o.
Lomená 66, 25070 Panenské Břežany
jgerstenberger@hef-durferrit.cz,
+420 724 913 837

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Kategorie subjektů údajů, zdroje OÚ a druhy OÚ, které zpracováváme

Správce zpracovává OÚ získané od subjektů údajů (zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři) osobně, emailem, písemně nebo telefonicky a dále OÚ získané z veřejně dostupných zdrojů.

Zpracováváme tyto OÚ:

3. Účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a jejich právní základ

OÚ jsou námi zpracovávány za následujícími účely:

Právní základ pro zpracování:

4. Příjemci vašich osobních údajů

Příjemci OÚ jsou:

Přesné identifikační a kontaktní údaje jednotlivých příjemců zde nejsou uvedeny s ohledem na jejich možné časté změny. Tyto údaje sdělíme subjektu OÚ na vyžádání.

Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů. Jedná se zejména o případy poskytování osobních údajů na vyžádání správce daně nebo orgánů činných v trestním, přestupkovém či správním řízení. Zároveň musíme předávat některé údaje auditorům, kteří u nás provádějí ze zákona audit.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Doba ukládání vašich osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

6. Vaše práva podle GDPR

Za podmínek stanovených v GDPR máte

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. K automatickému rozhodování včetně profilování

Nepoužíváme žádné automatizované rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

9. Služby Google spojené s našimi webovými stránkami

Google Analytics

Naše webová stránka používá Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics využívá cookies, které analyzují vaše uživatelské chování na naší webové stránce.

Informace generované pomocí cookies o užívání naší webové stránky (včetně vaší IP adresy a URL adresy navštívených webových stránek) jsou zpravidla přeposlány na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Aktivací IP anonymizace na této webové stránce je přitom IP adresa před jejím předáním v rámci států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA převedena plná IP adresa a je zkrácena tam. Google tyto informace pro nás používá k tomu, aby vyhodnotil vaše uživatelské chování na naší webové stránce, sestavil hlášení o webových aktivitách a poskytl nám další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics vaším prohlížečem Google se nespáruje s jinými údaji společnosti Google. Tyto údaje se archivují po dobu 6 měsíců.

Vaše údaje zjištěné pomocí služby Google Analytics neukládáme.

Můžete znemožnit zápis dat vygenerovaných pomocí tohoto cookie, které se vztahují na vaše užívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) u společnosti Google a zpracování těchto dat u společnosti Google, tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče, který je k dispozici pod odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Bližší informace týkající se podmínek užívání a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na https://policies.google.com/?hl=cz.

Právní podklad, z něhož při používání cookies vycházíme, představují § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a náš převažující oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to podle účelu deklarovaného u jednotlivých typů cookies.

Google AdWords

Google AdWords je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Google AdWords používá cookies. Jestliže jste se na naši webovou stránku dostali přes inzerci na prohlížeči Google, nastaví Google AdWords na vašem koncovém zařízení cookie. Jedná se přitom o pseudonymní identifikační číslo (ID). Prostřednictvím tohoto čísla poznáme my i Google, že někdo klikl na inzerci a byl přesměrován na naši webovou stránku. O této skutečnosti mohou být vyhotoveny i anonymní statistiky. Používáme-li cookies AdWords společnosti Google, máme po vyhodnocení vašich předešlých návštěv na naší webové stránce i jiných webových stránkách na internetu přesnější informace, jakou inzerci zařadit.

Tyto cookies jsou smazány po 30 dnech.

Informace vygenerované prostřednictvím těchto cookies (včetně IP-adresy) předává Google k vyhodnocení na server v USA, kde jsou ukládány. Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s dohodou „Privacy Shield“ a je registrován v programu "Privacy Shield" ministerstva obchodu USA. Společnost Google předává údaje třetím stranám pouze v souladu s právními předpisy či při zpracování údajů v rámci zakázek. Pokud jste přihlášení na svém účtu u Googlu, propojí Google informace o účtu s informacemi získanými prostřednictvím AdWords.

Zápis cookies Google AdWords můžete znemožnit nejen příslušným nastavením vašeho prohlížeče, ale také tak, že kliknete na odkaz (https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=cz), když jste přihlášeni na vašem účtu na prohlížeči Google. Pokud tomu tak není, nemůžete nastavení prohlížeče změnit.

Bližší informace týkající se podmínek užívání a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google nejdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cz.
Právní podklad, z něhož při používání cookies vycházíme, představují § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a náš převažující oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to podle účelu deklarovaného u jednotlivých typů cookies.

Vypracoval: Ing. Jan Gerstenberger, jednatel společnosti
Aktualizace: 1.11.2018